Ouderraad

Het mailadres van de ouderraad is:ouderraad@cornven.nl
Wilt U een de ouderraad mailen kunt u dat doen via bovenstaand mailadres.

De ouderraad
Onze school heeft een ouderraad. Het doel van de ouderraad is om te ondersteunen bij leuke activi­teiten voor de school, om zodoende gezamenlijk bij te dragen aan het welzijn van onze kinderen.

Bijdrage
De ouderraad vraagt ter ondersteuning van haar activiteiten een jaarlijkse ouderbijdrage van €12,50 per kind per jaar. In deze ouderbijdrage zijn de kosten van de schoolreis (groep 1 t/m 7) en het schoolkamp (groep 8) niet inbegrepen, deze worden apart geïnd.
Stroomt een kind in na 1 januari, maar wel voor de meivakantie dan is de ouderbijdrage €5,- voor dat geldende schooljaar.

Voor de betaling van de ouderbijdrage vragen wij bij de inschrijving van uw kind een doorlopende machtiging te tekenen. Deze kunt u altijd weer ongedaan maken indien u het met de afschrijving niet eens bent. Als uw laatste kind de school verlaat stopt de machtiging automatisch.
Deze vrijwillige ouderbijdrage wordt vastgesteld door de ouderraad en zal tijdens de jaarverga­dering/thema avond worden medegedeeld en akkoord bevonden door de aanwezige ouders.

Activiteiten
Regelmatig vergadert de ouderraad samen met een afgevaardigde van het schoolteam. De belang­rijkste taken van de ouderraad zijn: het organiseren van diverse activiteiten op school waaronder Sinterklaas, kerstviering, carnaval, begeleiding en ondersteunen tijdens schoolreisjes en schoolkamp.

De leden
De leden van de ouderraad zijn de ouders van kinderen die op de St. Corneliusschool zitten. Wanneer een ouderraadslid geen kind meer op school heeft, kan dit lid ook niet meer in de ouder­raad zitten.
Samenstelling ouderraad schooljaar 2017/2018

Samenstelling ouderraad schooljaar 2016/2017
Voorzitter: Riannette Timmers
Penningmeester: Anita Michiels
Secretaris: vacant
Marieke van Delst
Hugo van Dommelen
Fiona Geerts,
Wilbert v.d. Heuvel
Sandra Janssen
Leonie Lauwerier
Pascal v. Sleeuwen
Vincent Vos

Heeft u vragen en/of opmerkingen dan kunt u dit sturen naar: ouderraad@cornven.nl